२२ जेष्ठ २०८०, सोमबार

नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई

(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)

हेटौंडा, मकवानपुर, नेपाल

ऐन तथा नियमहरु

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२

अगस्ट 6 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।

पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, नियम, मापदण्ड तथा कार्यविधिहरु

अगस्ट 6 2018 डाउनलोड गर्नुहोस्।